• Home
  • /
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hairdis, gevestigd op de negenenzestig (69) Chaussée de Charleroi op duizend zestig (1060), Brussel, België.

Artikel 1. Algemeen 

1.1. Onder "Hairdis" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de naamloze vennootschap Hairdis, dochteronderneming van Oris-Group 

1.2. Deze voorwaarden zijn volledig in de online winkel geplaatst. 

1.3. Een contract met Hairdis wordt ook wel "bestelling" genoemd. 

1.4. Deze voorwaarden vormen een integraal onderdeel van elke aanbieding gedaan door en van een contract met Hairdis, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk afgeweken. 

1.5. Rekening houdend met hetgeen is bepaald in artikel 6.4., De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van kracht in het geval dat Hairdis een beroep zou doen op derden voor de uitvoering van alle overeenkomsten. 

1.6. Bij gebrek aan een andere schriftelijke overeenkomst worden de algemene en specifieke voorwaarden van derden niet erkend door Hairdis. 

1.7. In het geval dat de algemene voorwaarden tegenstrijdige clausules bevatten die in een "contract" zijn opgenomen, prevaleren de clausules van het "contract". 

1.8. Indien een deel van de algemene voorwaarden nietig of ongeldig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zijn de partijen gehouden alle redelijke inspanningen te doen om gezamenlijk een geldige vervangingsbepaling te bepalen, die zo dicht mogelijk bij de reikwijdte ligt. van de nulbepaling. 

1.9. Hairdis is een commerciële onderneming en niet de fabrikant van de door haar geleverde producten. 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst 

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven door Hairdis. 

2.2. Het contract wordt gevormd wanneer het aanbod wordt geaccepteerd. Een elektronisch contract komt pas tot stand nadat u de algemene voorwaarden hebt gezien en u hebt verklaard (door middel van een bevestigingsknop of een bevestigingsvakje) dat u hebt kennis van deze voorwaarden en dat je ze hebt geaccepteerd. 

2.3. De daadwerkelijke uitvoering van het contract door Hairdis of het verzenden van een bevestigingsmail door Hairdis is gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod. 

2.4. Indien de juistheid van de inhoud van deze bevestiging niet wordt betwist, schriftelijk of per e-mail, zijn Hairdis en de klant binnen vijftien (15) dagen gebonden. 

2.5. Hairdis-aanbiedingen zijn niet automatisch geldig voor extra bestellingen. 

2.6. Hairdis kan niet aan de inachtneming van haar aanbieding worden gehouden indien, in het geval van een fout of een bekende fout in het aanbod, redelijkerwijs van de klant kan worden verwacht dat hij de aanwezigheid van de fout of de fout ontdekt. twijfel in twijfel trekken. 

2.7. Meer gedetailleerde aanvullingen, wijzigingen en / of overeenkomsten zijn alleen van kracht indien schriftelijk overeengekomen. 

2.8. De handeling van de opdracht omvat de uitvoering van een proefverkoop. Na ontvangst van uw bestelling heeft u vijftien (15) werkdagen de tijd om ervoor te zorgen dat de bestelde artikelen en / of diensten aan uw verwachtingen voldoen en om Hairdis op een andere manier te informeren over uw terugzending of uw bestelling. Het contract wordt dan beschouwd als beëindigd. Aan het einde van deze periode wordt de verkoop automatisch afgerond en wordt u de eigenaar van het artikel / de artikelen. 

2.9. De feiten bepaald in artikel 2.8 zijn niet uitdrukkelijk van toepassing op cosmetica en haarproducten, producten waarvoor de zegels van de verpakking (buizen, flessen, flacons, wafers of andere) zijn of moeten zijn producten die van persoonlijke aard zijn en / of die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggestuurd en / of naar producten die kunnen verslechteren of vroegtijdig verouderen na het openen van de verpakking. 

2.12. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd of onderworpen is aan meer gedetailleerde voorwaarden, maakt Hairdis dit met redenen omkleed binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3. Prijs / prijsverhoging 

3.1. Bij gebrek aan een andere vermelding zijn alle prijzen uitgedrukt in euro (€) en inclusief omzetbelasting, inclusief BTW, voor de betreffende site, terwijl in de professionele versie de prijzen inclusief btw zijn -comprise. 

3.2. Hairdis verbindt zich ertoe geen prijsverhoging door te voeren na de totstandkoming van het contract, tenzij een dergelijke verhoging het gevolg is van voorschriften en / of wettelijke bepalingen. 

3.3. Indien deze prijsverhoging niet te wijten is aan voorschriften en / of wettelijke bepalingen, heeft de consument het recht om het overeenkomst op afstand te beëindigen rond de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

3.4. Hairdis is niet gebonden aan haar aanbieding of prijzen, als het nodig is om te spreken van verval, drukfouten, typografische fouten, kleurfouten of fouten van beruchte programmering in haar tijdschriften, haar mailings of op haar website. 

Artikel 4. Levering 

4.1. Als goederen in voorraad zijn, worden ze zo snel mogelijk na ontvangst en betaling van de bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde goederen heeft Hairdis het recht om verzendkosten in rekening te brengen. De levering van bestelde goederen vindt plaats op het bezorgadres dat Hairdis bekend is, de laatste is niet tijdelijk. De goederen worden afgeleverd bij de persoon die aanwezig is op het afleveradres. 

4.2. De klant moet zijn handtekening aanbrengen om de ontvangst van de producten te bevestigen. 

4.3. Als de klant de gekochte artikelen weigert of nalaat om informatie of instructies te verstrekken die nodig zijn voor de levering, worden de artikelen opgeslagen voor rekening en risico van de klant. 

4.4. Hairdis zal, tenzij anders is bewezen, aan haar leveringsplicht hebben voldaan, zodra de door Hairdis geleverde zaken aan de klant zijn aangeboden op het door hem aangegeven adres. In het geval van thuisbezorging dient het rapport van de vervoerder, als een weigering van acceptatie, als een compleet bewijs van het leveringsvoorstel, tenzij het tegendeel wordt bewezen. 

4.5. In geval van weigering van de aangeboden goederen, zijn de leveringskosten volledig de verantwoordelijkheid van de klant. 

4.6. Voor bestellingen tot € 39 (39.00) die in België worden geleverd, brengt Hairdis € vier vijfennegentig (4,95) verzendkosten in rekening. Voor bestellingen tot € 49 (49.00) geleverd in Luxemburg en Nederland, brengt Hairdis € zeven puntenvijftig (7.50) verzendkosten in rekening. Voor Frankrijk bedragen de verzendkosten twaalf euro (12,00) voor elke zending minder dan € negenenvijftig (€ 59). Behalve verzendkosten worden aangeboden.

4.7. Zodra het pakket is verzonden, stuurt Hairdis een "verzendbevestiging" naar de klant op het e-mailadres dat deze persoon heeft opgegeven. Als het bestelde product niet meer kan worden afgeleverd of als de levering niet binnen de gestelde termijn kan worden uitgevoerd, neemt Hairdis contact op met de klant. Indien de bestelling niet binnen vier (4) dagen na ontvangst van de verzendbevestiging en zonder opgave van redenen door Hairdis wordt afgeleverd, is de klant verplicht om Hairdis hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

4.8. Als u verhuisd bent en u niet schriftelijk op de hoogte bent gesteld van Hairdis, zal bezorging aan het bekende adres van Hairdis op het moment dat de bestelling werd geplaatst als een geldige levering worden beschouwd. 

4.9. Hairdis is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van een late kennisgeving van een adreswijziging. Alle extra, extra of extra leverings-, transport- of retourkosten die kunnen ontstaan, zijn voor uw rekening. 

Artikel 5. Levertijd 

5.1. Een door Hairdis gecommuniceerde levertijd mag nooit als een fatale vertraging worden beschouwd. Deze leveringstermijn loopt van ontvangst van de betaling van de factuur en alle noodzakelijke gegevens door Hairdis, waarna Hairdis zal doorgaan met levering binnen twee tot vier dagen (werkdagen en voor de Benelux, behalve geval overmacht (zie artikel 7). 

5.2. In overeenstemming met de geldende regels voor verkoop op afstand, zal Hairdis orders met de nodige zorgvuldigheid uitvoeren, maar binnen een minimum van zeven (7) dagen. Als zoiets niet mogelijk is (voor zover de bestelde artikelen niet op voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn), of als er sprake is van een vertraging te wijten aan een andere reden of als een bestelling niet kan worden uitgevoerd niet worden uitgevoerd of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd, zal de klant (klant) binnen vier (4) dagen (in werking) na het plaatsen van de bestelling worden geïnformeerd en zal in dit geval om de bestelling in kwestie kosteloos of formeel te annuleren. 

Artikel 6. Opzegging 

6.1. Onverminderd de rechten van Hairdis volgens de wet, heeft Hairdis het recht om, door middel van een schriftelijke verklaring hiervan aan de klant, het contract geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen met recht op schade aan de klant, indien (niet-limitatieve lijst): 

a. na het sluiten van de overeenkomst worden de omstandigheden ter kennis gebracht van Hairdis, op grond waarvan Hairdis goede grond heeft te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet is nagekomen; 

b. Hairdis kan de woonplaats of de permanente verblijfplaats van de cliënt niet bepalen. 

6.2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot de materialen die door Hairdis worden gebruikt of gebruikt voor de uitvoering van het contract, die van dien aard zijn dat de uitvoering van het contract onmogelijk of zelfs bijzonder moeilijk en / of onredelijk wordt kostbaar zodat de naleving van dit contract niet langer redelijkerwijs kan worden verlangd, heeft Hairdis het recht om het contract te beëindigen. 

6.3. Indien de klant geldig gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en het product retourneert, zijn het rendement en de daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening en op eigen risico. 

6.4. Alvorens een retourzending te maken, is de klant verplicht dit uiterlijk binnen vijftien (15) werkdagen na levering aan Hairdis te melden. De klant is verplicht om op verzoek van Hairdis aan te tonen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd (uiterlijk vijftien (15) werkdagen na levering), bijvoorbeeld door middel van een bewijs van distributie per post. 

6.5. Geretourneerde goederen moeten worden verzonden in de originele verpakking (met accessoires en bijbehorende documentatie) en moeten zich in een nieuwe staat bevinden. Als de goederen op welke manier dan ook bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of beschadigd, vervalt het recht van opzegging. Rekening houdend met de feiten bepaald in de vorige zin, bevestigt Hairdis, na ontvangst en controle van de geretourneerde goederen, de annulering van de verkoop per post en verzekert de terugbetaling van het totale aankoopmoment in de dertig ( 30) dagen na de goede ontvangst van alle geretourneerde goederen. 

Artikel 7. Overmacht 

7.1. Door overmacht, alle andere omstandigheden buiten de macht van Hairdis, die de levering belemmeren of onmogelijk maken inclusief maar niet beperkt tot een staking bij Hairdis en / of haar leveranciers, internet- of WAP-storingen, stroomuitval, verstoringen in e-mailcorrespondentie en verstoringen of veranderingen in technologie geleverd door derden. 

7.2. Een geval van overmacht kan ook worden ingeroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Hairdis zijn verbintenissen had moeten nakomen.

7.3. Indien de periode gedurende welke de nakoming van de verplichting van Hairdis wegens overmacht onmogelijk is, langer dan twee (2) weken duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat houdt een verplichting in om schadevergoeding te betalen. 

Artikel 8. Garantie 

8.1. Hairdis biedt geen andere garantie op de geleverde goederen dan de garantie (garantievoorwaarden) van de fabrikant van de goederen, onverminderd de rechten en verplichtingen van de klant die voortvloeien uit bindende wettelijke dwingende bepalingen. 

8.2. Hairdis is echter op geen enkele manier verantwoordelijk voor de geschiktheid van de goederen voor de specifieke toepassing die de klant beoogt, noch voor het geven van advies met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de goederen in kwestie. 

8.3. De klant is verplicht om de geleverde goederen direct na ontvangst te controleren. Als een van de geleverde goederen onjuist, defect of incompleet blijkt te zijn, moet de klant dit rechtstreeks schriftelijk melden aan Hairdis (en voordat de producten aan Hairdis worden geretourneerd). Potentiële gebreken of slechte leveringen moeten en kunnen schriftelijk worden gemeld aan Hairdis tot vijftien (15) dagen na levering. Geretourneerde goederen moeten worden verzonden in de originele verpakking (met accessoires en bijbehorende documentatie) en moeten zich in een nieuwe staat bevinden. 

Bij gebruik na constatering van gebreken, van schade die is ontstaan ​​na constatering van gebreken of scheuren en / of wederverkoop na constatering van gebreken, is dit recht op reclame en retourzending in zijn geheel opgeheven. 

8.4. Indien de vorderingen van de klant worden gevonden door Hairdis, zal de laatste ofwel overgaan tot de gratis vervanging van de geleverde goederen of tot het sluiten van een schriftelijke afspraak met betrekking tot de schadevergoeding, waarbij deze keuze wordt overgelaten aan haar discretie, met dien verstande dat de verantwoordelijkheid daarom zal het bedrag van de schadevergoeding altijd maximaal beperkt zijn tot het bedrag van de factuur voor de betreffende goederen, of zelfs (ter beoordeling van Hairdis) tot het maximale bedrag dat in deze zaak door de verzekering wordt gedekt. verantwoordelijkheid van Hairdis. 

8.5. De aansprakelijkheid van Hairdis voor enige andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten, waaronder met name elke aanvullende schadevergoeding, in welke vorm dan ook, de reparatie van indirecte schade, gevolgschade of schade met betrekking tot winstderving. 

8.6. Hairdis is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fraude of enig ander opzettelijk onethisch gedrag van niet-leidinggevend personeel. 

8.7. Deze garantie is niet geldig als: 

a. en zolang de klant in gebreke blijft ten opzichte van Hairdis; 

b. de klant heeft de geleverde goederen zelf gerepareerd en / of aangepast of door derden gerepareerd of aangepast; 

c. de geleverde goederen zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, zijn op een andere manier onachtzaam behandeld of worden behandeld in strijd met de instructies en / of gebruiksaanwijzing van Hairdis op de verpakking; 

d. het gebrek is geheel of gedeeltelijk te wijten aan eisen die door de overheid zijn of zullen worden gesteld met het oog op de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen. 

8.8. Een activering van de garantie is alleen geldig met de mededeling van het garantiebewijs en de factuur. 

Artikel 9. Betaling 

9.1. Bij het ontbreken van een andere overeenkomst, moet de bestelling vooraf worden betaald per bankoverschrijving of per post. Een betaling in termijnen is niet mogelijk. 

9.2. Indien, tien (10) dagen na de factuurdatum, de betaling nog niet is gedaan, is de klant in gebreke en is vanaf dat moment rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag, dat één (1)% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval wettelijke rente van kracht is, waarbij een deel van een maand als een hele maand wordt beschouwd. 

9.3. In geval van faillissement of surseance van betaling aan de zijde van de klant of indien een dergelijk verzoek is gedaan, zijn de vorderingen van Hairdis en de verplichtingen van de klant jegens Hairdis onmiddellijk opeisbaar. 

9.4. Indien Hairdis genoodzaakt is haar schuld terug te vorderen voor invordering, is de klant aansprakelijk voor buitengerechtelijke kosten van invordering, die een bedrag van vijftien (15)% van het verschuldigde bedrag bedragen, met een minimumbedrag van € 2. honderdvijftig (250.00). 

9.5. Als Hairdis kan aantonen dat zij hogere kosten heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook in aanmerking voor reparatie. 

Artikel 10. Privacy 

10.1. Haridis respecteert de privacy van bezoekers van haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, bij gebrek aan een andere vermelding. Hairdis gaat ermee akkoord deze informatie niet aan derden te verkopen, te delen of te verhuren op een andere manier dan is uiteengezet in deze privacyverklaring. 

10.2. Alle informatie om de identiteit van een bezoeker van de website van Hairdis af te leiden, wordt door deze laatste vrijwillig verstrekt. Dit soort informatie kan worden gebruikt binnen Hairdis (en al haar dochterondernemingen en merken) om de bezoeken aan onze websites zo aangenaam mogelijk te maken en te vereenvoudigen. Het is ook mogelijk dat deze informatie wordt gebruikt voor analyse en voor de communicatie van informatie over de productportfolio aangeboden door Hairdis. De klant verleent zijn uitdrukkelijke toestemming voor dit doel. 

10.3. Hairdis is in uitzonderlijke gevallen gerechtigd om informatie over een bezoeker te publiceren, wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat de publicatie van dergelijke informatie noodzakelijk is voor identificatie, contact opnemen of het initiëren van een rechtszaak tegen een persoon die opzettelijk of opzettelijk de rechten of het eigendom van Hairdis, andere gebruikers van zijn website of enige andere persoon schaadt of schaadt andere persoon die hierdoor mogelijk schade zal ondervinden. Hairdis heeft het recht informatie over gebruikers van haar website bekend te maken wanneer Hairdis gelooft dat dit wettelijk verplicht is. 

10.4. Hairdis verzamelt niet-persoonlijke informatie over bezoekers van haar website om het totale aantal bezoekers te bepalen, evenals het type internetbrowser en het gebruikte besturingssysteem. 

10.5. Persoonlijke gegevens kunnen op verzoek van de bezoeker van de site worden verwijderd, op voorwaarde dat dit niet onevenredig veel inspanning of kosten met zich meebrengt voor Hairdis. 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten 

11.1. Bij afwezigheid van enige andere uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst zijn Hairdis en / of haar leveranciers de enige bewaarnemers van alle auteursrechten en alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op de goederen of diensten die door Hairdis worden geleverd, zoals merkrechten, siterechten, modelrechten, octrooirechten, enz. 

11.2. De partijen verbinden zich ertoe voldoende maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van hun wederzijdse vertrouwelijke gegevens te waarborgen, welke gegevens tijdens de uitvoering van het contract onder hun aandacht worden gebracht. 

Artikel 12. Toepasselijk recht 

12.1. Alle aanbiedingen en contracten van Hairdis worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk contract afgesloten onder deze algemene voorwaarden wordt geacht te zijn gesloten in België. 

Artikel 13. Geschillen 

13.1. Bij vragen en / of klachten kan de klant telefonisch contact opnemen met de verkoopafdeling van Hairdis (tel +32 (0) 2 - 880 02 79), bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur (GTM + 1). Claims worden meestal binnen dertig (30) dagen verwerkt. Als zoiets om welke reden dan ook onmogelijk is, wordt de klant op de hoogte gesteld van de duur van de vertraging. 

Artikel 14. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 

14.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten met Hairdis.

GRATIS VERZENDING binnen 2 tot 4 werkdagen 
vanaf 39 € inclusief alle belastingen (in België)
VEILIGE BETALING
Koop veilig
UITSTEKEND RAPPORT
prijs / kwaliteit