Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Hairdis, de handelsnaam van de bedrijf Oris group NV, met maatschappelijke zetel te één (1) rue du bosquet (1400), Nijvel, België

Artikel 1. Algemeen 

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder "Hairdis" verstaan: de vennootschap Oris Group SA (BTW BE 0818.451.455).

1.2. Deze voorwaarden zijn integraal overgenomen in de online winkel.

1.3. Een afgesloten contract met Hairdis wordt ook wel "bestelling" vernoemd.

1.4. Deze voorwaarden maken integrerend deel uit van elke aanbieding gedaan door en van elk contract met Hairdis, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk verzoek.

1.5. Rekening houdend met hetgeen is bepaald in artikel 6.4., zijn de onderhavige voorwaarden eveneens van kracht in geval dat Hairdis een beroep zou doen op derden voor de uitvoering van alle overeenkomsten.

1.6. Bij gebrek aan alle andere schriftelijke overeenkomsten worden de algemene en specifieke voorwaarden en clausules van derden niet erkend door Hairdis.

1.7. Indien de algemene voorwaarden tegenstrijdige clausules bevatten met die opgenomen in een "contract", prevaleren de clausules van het desbetreffend "contract".

1.8. Mocht enig deel van de algemene voorwaarden worden nietig verklaard of ingetrokken, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zijn de partijen eraan verbonden al het mogelijke te doen om gezamenlijk een geldige vervangingsbepaling vast te leggen waarvan de draagwijdte zo dicht mogelijk bij de ongeldige bepaling ligt.

        1.9. Hairdis is een commerciële onderneming en niet de fabrikant van de door haar geleverde producten.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van een overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven door Hairdis.

2.2. Het contract wordt opgesteld wanneer het aanbod wordt aanvaard. Een elektronisch contract komt pas tot stand nadat u de algemene voorwaarden hebt gezien en u hebt verklaard (door middel van een bevestigingsknop daarvoor voorzien of door een bevestigingsvakje aan te vinken) kennis te hebben genomen van de desbetreffende voorwaarden en dat u ze hebt aanvaard.

2.3. De daadwerkelijke uitvoering van het contract door Hairdis of het verzenden van een bevestigingsmail door Hairdis geldt als schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.4. Indien de juistheid van de inhoud van deze bevestiging, binnen de vijftien (15) dagen, schriftelijk of per e-mail niet wordt betwist, zijn Hairdis en de klant gebonden.

2.5. Hairdis-aanbiedingen zijn niet automatisch geldig voor extra bestellingen.

2.6. Hairdis kan niet aan de inachtneming van haar aanbieding worden gehouden indien, in het geval van een fout of een duidelijke verspreking in het desbetreffende aanbod, redelijkerwijs van de klant kan worden verwacht dat hij de aanwezigheid van de fout of de verspreking in kwestie vaststelt.

        2.7. Meer gedetailleerde aanvullingen, wijzigingen en / of overeenkomsten zijn alleen van kracht indien schriftelijk overeengekomen.

2.8. De handeling van de bestelling houdt de uitvoering van een verkoop op proef in. Na ontvangst van uw bestelling beschikt u over vijftien (15) werkdagen om u ervan te vergewissen dat de bestelde artikelen en / of diensten aan uw verwachtingen voldoen en indien niet om Hairdis ervan op de hoogte te stellen, laat staan om uw bestelling terug te sturen. Het contract wordt dan beschouwd als beëindigd. Na deze periode wordt de verkoop automatisch afgerond en wordt u de eigenaar van het artikel / de artikelen.

2.9. De feiten bepaald in artikel 2.8 zijn niet uitdrukkelijk van toepassing op cosmetica en haarproducten, op producten waarvoor de zegels van de verpakking (buizen, flessen, flacons, wafers of andere) zijn of moeten zijn verbroken, op producten die van persoonlijke aard zijn en / of die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggestuurd en / of op producten die kunnen verslechteren of vroegtijdig verouderen na het openen van de verpakking.

        2.12. Als een bestelling niet wordt aanvaard of zelfs onderworpen is aan meer gedetailleerde voorwaarden, maakt Hairdis dit bekend binnen de tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling door de redenen daarvoor te staven.

Artikel 3. Prijs / prijsverhoging

3.1. Bij gebreke van elk andere bepaling zijn alle prijzen uitgedrukt in euro (€) en inclusief omzetbelasting, inclusief BTW, voor de betreffende site, terwijl in de professionele versie de prijzen exclusief btw zijn.

3.2. Hairdis verbindt zich ertoe geen prijsverhoging door te voeren na de totstandkoming van het contract, tenzij dergelijke verhoging het gevolg is van voorschriften en / of wettelijke bepalingen.

3.3. Indien deze prijsverhoging niet te wijten is aan voorschriften en / of wettelijke bepalingen, heeft de consument het recht om de op afstand gesloten overeenkomst op te zeggen omstreeks de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

        3.4. Hairdis is niet gebonden aan haar aanbieding of prijzen, als er sprake is van verspreking, drukfouten, tikfouten, kleurfouten of fouten van beruchte programmering in haar tijdschriften, haar mailings of op haar website.

Artikel 4. Levering

4.1. Als goederen in voorraad zijn, worden die zo snel mogelijk na ontvangst en betaling van de bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde goederen heeft Hairdis het recht om verzendkosten in rekening te brengen. De levering van bestelde goederen wordt verricht op het door Hairdis bekend leveringsadres, dat laatste kan niet tijdelijk van aard zijn. De goederen worden afgeleverd bij de persoon die aanwezig is op het leveringsadres.

4.2. De klant moet zijn handtekening aanbrengen om de ontvangst van de producten te bevestigen.

4.3. Als de klant de gekochte artikelen weigert of nalaat om informatie of instructies te verstrekken die nodig zijn voor de levering, worden de artikelen opgeslagen op eigen risico en voor eigen rekening van de klant.

        4.4. Hairdis zal, tenzij anders bewezen, aan haar leveringsplicht hebben voldaan, zodra de door Hairdis geleverde goederen door de klant zijn overgenomen op het door hem aangegeven adres. In geval van thuisbezorging geldt het rapport van de vervoerder dat als weigering van acceptatie fungeert, als een compleet bewijs van het leveringsvoorstel, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

4.5. In geval van weigering van de aangeboden goederen, zijn de leveringskosten volledig te laste van de klant.

4.6. Voor de in België geleverde bestellingen gaande tot € negentien (19,00) rekent Hairdis € vijf punt negen (4,95) verzendkosten aan. Voor bestellingen tot € negenendertig (39,00) geleverd in Luxemburg en Nederland, brengt Hairdis € zeven coma vijf (7,50) in rekening voor verzendkosten. Voor Frankrijk bedragen de bezorgkosten voor particulieren acht euro (8,00) voor elke zending minder dan € negenenvijtig (€ 59). Boven dat bedrag worden de verzendkosten aangeboden.

4.7. Zodra het pakket is verzonden, stuurt Hairdis een "verzendbevestiging" naar de klant op het door deze doorgegeven e-mailadres. Als het bestelde product niet meer kan worden geleverd of als de levering niet binnen de gestelde termijn kan worden verricht, neemt Hairdis contact op met de klant. Indien de bestelling niet wordt afgeleverd binnen vier (4) dagen na ontvangst van de verzendbevestiging en zonder enige motivering door Hairdis, wordt de klant verzocht Hairdis hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

4.8. Als u verhuisd bent en u nagelaten hebt Hairdis daar schriftelijk van op de hoogte te stellen, zal de verrichte levering op het door Hairdis bekende adres op het moment dat de bestelling werd doorgevoerd als een geldige levering worden beschouwd.

        4.9. Hairdis is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u zou oplopen als gevolg van een laattijdige mededeling van een adreswijziging. De mogelijke leverings- en vervoerkosten alsook de bijkomende of aanvullende retourkosten die daaruit zouden kunnen voortvloeien, zijn voor uw rekening.

Artikel 5. Leveringstermijn

        5.1. Een door Hairdis gecommuniceerde leveringstermijn mag nooit als een fatale vertraging worden beschouwd. Deze leveringstermijn loopt vanaf ontvangst van de betaling van de factuur en alle noodzakelijke gegevens door Hairdis, waarna Hairdis zal overgaan tot de levering binnen de achtenveertig (48) uur (werkdagen en voor de Benelux, behalve in geval van overmacht (zie artikel 7)).

        5.2. In overeenstemming met de geldende regels voor verkoop op afstand, zal Hairdis de bestellingen onverwijld doorvoeren, maar echter binnen een minimum van zeven (7) dagen. Als zoiets niet mogelijk blijkt (voor zover de bestelde artikelen niet in voorraad zijn of niet meer leverbaar zijn), of als er sprake is van een vertraging te wijten aan een andere reden of als een bestelling niet kan worden uitgevoerd of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant (betaler) binnen vier (4) (werk)dagen na het plaatsen van de bestelling ervan worden geïnformeerd en die zal in dit geval het recht hebben om de bestelling in kwestie zonder kosten of aanmaning nietig te verklaren.

Artikel 6. Opzegging

6.1. Onverminderd de rechten van Hairdis krachtens de wet, heeft Hairdis het recht om, door middel van een schriftelijke verklaring hiervan aan de klant, het contract geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen met recht op schadevergoeding aan de klant, indien (niet-limitatieve opsomming):

a. na het sluiten van de overeenkomst, Hairdis beschikking krijgt over omstandigheden waaruit blijkt dat Hairdis goede redenen heeft te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet is nagekomen;

b. Hairdis niet in staat is de woonplaats of de permanente verblijfplaats van de cliënt te bepalen.

6.2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot de materialen die Hairdis gebruikt of gewoon is te gebruiken voor de uitvoering van het contract, die van dien aard zijn dat de uitvoering van het contract onmogelijk of wellicht bijzonder moeilijk en / of onredelijk te duur wordt zodat de naleving van dit contract niet langer redelijkerwijs kan worden vereist, is Hairdis gerechtigd het contract op te zeggen.

6.3. Indien de klant geldig gebruik maakt van zijn recht op opzegging en het product terugstuurt, is de retourzending alsook de daaruit voortvloeiende kosten op eigen rekening en op eigen risico.

6.4. Alvorens over te gaan tot een retourzending, is de klant verplicht dit uiterlijk binnen vijftien (15) werkdagen na levering aan Hairdis te melden. De klant is verplicht om op verzoek van Hairdis aan te tonen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd (uiterlijk vijftien (15) werkdagen na levering), bijvoorbeeld door middel van een bezorgingsbewijs per post.

6.5. Geretourneerde goederen moeten worden verzonden in de originele verpakking (met accessoires en bijbehorende documentatie) en moeten in een nieuwe staat zijn. Als de goederen op welke manier dan ook bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of beschadigd, vervalt het opzeggingsrecht. Rekening houdend met de feiten aangegeven in de vorige zin, bevestigt Hairdis per kerende post, na ontvangst en controle van de geretourneerde goederen, de opzegging van de verkoop en ziet er kosteloos op toe het totale bedrag van de aankoop terug te betalen in de dertig ( 30) dagen na de goede ontvangst van alle geretourneerde goederen.

Artikel 7. Overmacht

7.1. Door overmacht wordt verwezen, weliswaar naast wat in dit opzicht voorgeschreven wordt in de wet en in de rechtspraak, naar alle buitengewone oorzaken en buiten de wil van Hairdis, die de levering belemmeren of onmogelijk maken inclusief maar niet beperkt tot een staking bij Hairdis en / of haar leveranciers, internet- of WAP-storingen, stroomuitval, verstoringen in e-mailcorrespondentie en onderbrekingen of wijzigingen op het gebied van de door derden verleende technologie.

7.2. Een geval van overmacht kan ook worden ingeroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, voorvalt nadat Hairdis aan zijn verbintenissen had moeten voldoen.

7.3. Indien de periode gedurende welke de nakoming van de verplichting waar Hairdis verantwoordelijk voor is wegens overmacht onmogelijk is, langer dan twee (2) weken duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat dit een verplichting van schadevergoeding met zich meebrengt.

Artikel 8. Garantie

8.1. Hairdis biedt geen andere garantie op de geleverde goederen dan de garantie (garantievoorwaarden) van de fabrikant van deze goederen, zonder echter afbreuk te doen aan de rechten en verplichtingen van de klant die voortvloeien uit wettelijke bindende en dwingende bepalingen.

8.2. Hairdis is evenwel op geen enkele manier verantwoordelijk voor de geschiktheid van de goederen voor de specifieke toepassing die de klant beoogt, noch voor het geven van mogelijk advies met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de desbetreffende goederen.

8.3. De klant wordt verzocht om de geleverde goederen direct na ontvangst te controleren. Als een van de geleverde goederen onjuist, defect of incompleet blijkt te zijn, moet de klant dit rechtstreeks schriftelijk rapporteren aan Hairdis (en wel voordat de producten aan Hairdis worden geretourneerd). Potentiële gebreken of slechte leveringen moeten en kunnen schriftelijk worden vermeld aan Hairdis tot maximum vijftien (15) dagen na levering. Geretourneerde goederen moeten worden verzonden in de originele verpakking (met accessoires en bijbehorende documentatie) en moeten zich in een nieuwe staat bevinden.

In geval van gebruik na constatering van gebreken, van schade die is ontstaan na constatering van gebreken of scheuren en / of wederverkoop na constatering van gebreken, wordt dit recht op aanklacht en retourzending in zijn geheel opgeheven.

8.4. Indien de klachten van de klant door Hairdis als gegrond worden erkend, zal de laatste ofwel overgaan tot de gratis vervanging van de geleverde goederen of tot het sluiten van een schriftelijke overeenkomst met betrekking tot de schadevergoeding,

waarbij deze keuze wordt overgelaten aan haar discretie, met dien verstande dat de verantwoordelijkheid van Hairdis en bijgevolg het bedrag van de schadevergoeding altijd maximaal beperkt zal zijn tot het bedrag van de factuur voor de desbetreffende goederen, of zelfs (ter beoordeling van Hairdis) tot het maximale bedrag dat in deze zaak wordt gedekt door de.beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hairdis.

8.5. De aansprakelijkheid van Hairdis voor enige andere vorm van schadevergoeding is uitgesloten, waaronder met name elke aanvullende schadevergoeding, in welke vorm dan ook, de reparatie van indirecte schade, gevolgschade of schade met betrekking tot winstderving.

8.6. Hairdis is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door bedrog of om het even vergelijkbaar opzettelijk onethisch gedrag van niet-leidinggevend personeel.

8.7. Deze onderhavige garantie is niet geldig als:

a. en zolang de klant in gebreke blijft ten opzichte van Hairdis;

b. de klant heeft de geleverde goederen zelf hersteld en / of aangepast of heeft die door derden laten herstellen of laten aanpassen;

c. de geleverde goederen zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, zijn op één of andere manier onachtzaam behandeld of zijn behandeld in strijd met de instructies en / of gebruiksaanwijzing van Hairdis op de verpakking;

d. het gebrek is geheel of gedeeltelijk te wijten aan eisen die door de overheid zijn of zullen worden gesteld met het oog op de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen.

8.8. Een activering van de garantie is alleen geldig met de mededeling van het garantiebewijs en de factuur.

Artikel 9. Betaling

9.1. Bij gebrek aan een andere overeenkomst, moet de bestelling vooraf worden betaald per bank- of postoverschrijving. Een betaling in termijnen is niet mogelijk.

9.2. Indien, tien (10) dagen na de factuurdatum, de betaling nog niet is verricht, is de klant van rechtswege in gebreke en is vanaf dat moment op het vereiste bedrag achterstandsrente verschuldigd die één (1) % per maand bedraagt, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval wettelijke rente van kracht is, waarbij een deel van een maand als een hele maand wordt beschouwd.

9.3. In geval van faillissement of uitstel van betaling aan de zijde van de klant of indien een dergelijk verzoek is gedaan, zijn de vorderingen van Hairdis en de verplichtingen van de klant jegens Hairdis onmiddellijk opeisbaar.

9.4. Indien Hairdis genoodzaakt is zich te ontdoen van haar vordering tot terugvordering wordt de klant aansprakelijk gesteld voor buitengerechtelijke kosten van invordering, die kunnen oplopen tot een vastgesteld bedrag van vijftien (15)% van het verschuldigde bedrag, met een minimumbedrag van € tweehonderdvijftig (250.00).

9.5. Als Hairdis kan aantonen dat zij hogere kosten heeft opgelopen, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook in aanmerking voor reparatie.

Artikel 10. Privacy

10.1. Hairdis respecteert de privacy van bezoekers van haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, bij gebrek aan alle andere verschillende vermelding. Hairdis bindt zich ertoe deze informatie niet te verkopen, te delen of te verhuren aan/met derden op een andere manier dan is uiteengezet in deze onderhavige privacyverklaring.

10.2. Alle informatie om de identiteit af te leiden van een bezoeker van de website van Hairdis wordt door deze laatste vrijwillig verstrekt. Dit soort informatie kan worden gebruikt binnen Hairdis (en al haar dochterondernemingen en merken) om de bezoeken aan onze websites zo aangenaam mogelijk te maken en te vereenvoudigen. Het is ook mogelijk dat deze informatie wordt gebruikt voor analyse en voor de communicatie van informatie over de productportfolio aangeboden door Hairdis. De klant verleent zijn uitdrukkelijke toestemming daarvoor.

10.3. Hairdis is in uitzonderlijke gevallen gerechtigd om informatie over een bezoeker te publiceren, wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat de publicatie van dergelijke informatie noodzakelijk is voor identificatie, contactopname of het openen van een rechtszaak tegen een persoon die opzettelijk of niet schade berokkent aan de rechten of het eigendom van Hairdis, andere gebruikers van haar website of enige andere persoon die hierdoor mogelijk schade zou ondervinden. Hairdis heeft het recht informatie over gebruikers van haar website bekend te maken wanneer Hairdis in eer en geweten inschat dat zoiets wettelijk verplicht is.

10.4. Hairdis verzamelt niet-persoonlijke informatie over bezoekers van haar website om het totale aantal bezoekers te kunnen bepalen evenals het type internetbrowser en het gebruikte besturingssysteem.

10.5. Persoonlijke gegevens kunnen op verzoek van de sitebezoeker worden verwijderd, voor zover dit voor Hairdis geen inspanning of onevenredige kosten met zich meebrengt.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Bij afwezigheid van enige andere uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst zijn Hairdis en / of haar leveranciers de enige bewaarders van alle auteursrechten en alle andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op de door Hairdis geleverde goederen of diensten, zoals merkrechten, siterechten, modelrechten, octrooirechten, enz.

        11.2. De partijen verbinden zich ertoe voldoende maatregelen te treffen om het geheim van hun wederzijdse vertrouwelijke gegevens te waarborgen, welke gegevens tijdens de uitvoering van het contract ter kennis worden gebracht.

Artikel 12. Toepasselijk recht

        12.1. Alle aanbiedingen en contracten van Hairdis vallen uitsluitend onder het Belgisch recht. Elk contract getekend onder deze algemene voorwaarden wordt geacht te zijn afgesloten op het Belgische grondgebied.

Artikel 13. Geschillen

        13.1. Bij vragen en / of klachten kan de klant telefonisch contact opnemen met de verkoopafdeling van Hairdis (tel +32 (0) 2 - 486 42 90), bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur (GTM + 1). Klachten worden meestal binnen dertig (30) dagen behandeld. Als zoiets om welke reden dan ook onmogelijk is, wordt de klant op de hoogte gesteld van de duur van deze vertraging.

Artikel 14. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

14.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten met Hairdis

Laat een berichtje achter

Het Hairdis-team begeleidt u met veel plezier. Wilt u een vraag stellen over één van onze producten? Over één van onze promoties? Een technisch probleem met uw account of met een bestelling? Laat dan alstublieft een bericht achter, u wordt zo snel mogelijk door een lid van ons team gecontacteerd.

Neem contact met ons

Advies op maat

Krijg persoonlijk advies van echte kappers en schoonheidsspecialisten in een van onze 29 winkels in België en Luxemburg. In dit tijdperk van "Do it yourself" kun je alles zelf doen, zelfs de meest technische dingen!

Onze winkels

GRATIS VERZENDING 🚚
binnen 1 of 2 werkdagen bij 40€ aankoop (BE)
VEILIGE BETALING
Koop veilig
UITSTEKEND RAPPORT
prijs / kwaliteit